Prova d'audició (Audiometria)

Les proves d'audició són el mètode que s'utilitza per estudiar les pèrdues auditives i, en alguns casos determinar el grau de pèrdua i localitzar en quina part de l'oïda s'ocasiona. L' prova més habitual és la Audiometria que es realitza en una cabina que atenúa el soroll ambiental. En els nens a partir de 3 anys es poden realitzar proves de audició infantil basades en el joc amb resultats molt fiables.

De vegades són necessaris altres tipus de proves com són:

  • Impedanciometria que avalúa la presència de problemes de ventilació o d'ocupació de l'orella mitjna i alguns reflexos de l'oïda.
  • Otoemissions que són proves automàtiques en las que es detecta el funcionament de l'orella interna sense que el pacient hagi de contestar, pel que són especialment útils en lactants i nens petits.
  • Potencials auditius que son altres proves automàtiques que detecten la transmissió del so a l'orella interna i sistema nerviós i que tampoc requereixen la resposta del pacient,essent també específicament útils en lactants i nens petits.